Vedtægter

Vedtægter for Taulov Antenneforening

§ 1

Foreningens navn erTaulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd – af 23/9 1970).

§ 2

Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune.

§ 3

Foreningens formål er at eje, drive, udbygge og vedligeholde et af offentlige myndigheder godkendt fællesantenneanlæg.

§ 4

Som medlem kan optages enhver, som er ejer eller lejer af en beboelse indenfor eksisterende hovedkabels placering.

§ 5

Tilslutning kan kun ske mod betaling af den gældende tilslutningsafgift, lovpligtige afgifter og brugervalgte betalingsprogrammer.

Tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen og reguleres på bestående antenneanlæg i forhold til markedsprisen på materiel og tjenesteydelser. Ved samlede nytilslutninger, hvorved forstås større områder eller udstykninger, fastsættes prisen og betingelser af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

§ 6

Medlemmer, der har gener fra antennemasten, ydes en årlig kompensation. Kompensationen fastsættes af bestyrelsen.

§ 7

Medlemmerne er pligtige at betale de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

Hvis betalingsfristen overskrides, betragtes dette som misligholdelse (se § 9), og der fremsendes rykkerbrev med anførsel af rykkergebyr samt seneste frist for betaling. Overskrides denne frist, vil forbindelsen til fællesantenneanlægget kunne afbrydes uden yderligere varsel.

§ 8

Ethvert medlem kan melde sig ud af foreningen med det varsel der gives af foreningens signalleverandør. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. Medlemmet skal i forbindelse med udmeldelsen afholde foreningens direkte omkostninger, der er forbundet hermed. Kassereren udfærdiger slutopgørelsen som fremsendes direkte til medlemmet. Slutopgørelsen udfærdiges med forbehold for ethvert krav, der måtte følge af stk. 2 i nærværende bestemmelse.

Udmeldelse kan kun ske såfremt medlemmet ikke er i restance til foreningen.

Hvis der på ejendommen forefindes forsyningskabler, forstærkerskabe eller andet tilhørende foreningen, skal foreningen, hvis det er nødvendigt, foretage en tinglysning, der sikrer foreningens materiels forbliven på ejendommen samt foreningens adgang til dette.

Såfremt medlemmet ved fraflytning træffer aftale med ny ejer om fortsat tilslutning, skal anmeldelse ske til bestyrelsen. Optagelse af ny ejer som medlem kan kun ske på de af bestyrelsen fastsatte vilkår. Ved optagelsen af det ny medlem overtager denne det fraflyttedes medlems forpligtelser overfor foreningen, og det fraflyttede medlem skal derfor ikke udrede sin andel af foreningens gæld.

§ 9

I forbindelse med misligholdelse er foreningen berettiget til med 8 dages skriftlig varsel at foranledige forbindelsen med anlægget afbrudt. Ved misligholdelse forstås:

1. Egen foretagelse af tilslutning.
2. Anvendelse af ikke godkendt materiel i egen installation.
3. Utilstrækkelig vedligeholdelse
4. Manglende betaling m.v.
5. Samt i øvrigt overtrædelser af foreningens vedtægter.

Omkostninger i forbindelse med misligholdelse påhviler medlemmet.Genetablering af forbindelse til anlægget vil kun kunne ske mod betaling af ekstraafgift. Afgiften, der tillige omfatter alle påløbne installationsomkostninger i forbindelse med afbrydelse og genetablering, fastsættes af bestyrelsen.

§ 10

Kun de af foreningen godkendte installatører og montører må foretage tilslutning, reparationer og ændringer af anlægget, herunder også reparation af kabler på eller ved medlemmers grunde eller huse.

Medlemmer er pligtige til at acceptere foranstaltninger, som er nødvendige for vedligeholdelse af kabler og fødelinier, samt holde egne modtageapparater, stikledninger samt indvendige installationer i en sådan stand, at defekter ikke kan genere øvrige medlemmers modtageforhold.
Foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse, dog bortset fra medlemmers stikledninger fra stander – egne installationer samt medlemmers uagtsomt forvoldte skader på anlæggets forbindelseskabler og forstærkere m.v.

§ 11

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og indvarsles senest 14 dage før ved annoncering i et lokalt uge/dagblad, på foreningens hjemmeside, og på infokanalen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af bilagskontrollanter og 1 suppleant.
7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10. Januar. Foreningen adviserer om indsendelsesfristen mindst 14 dage i forvejen, i samme medier som nævnt tidligere i paragraffen.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftlig opfordrer hertil med angivelse af forhandlingsemner til dagsorden.Indkaldelsen skal ske indenfor 1 måned efter opfordringen med tidsfrister som for ordinær generalforsamling.

§ 13

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Dirigenten bestemme afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftlig, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger dette. Endvidere kan 5 medlemmer begære, at de af dirigenten trufne afgørelser skal sættes under afstemning.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Kun medlemmer, som ikke er i betalingsrestance, kan afgive stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§ 14

Foreningens daglige virksomhed ledes af en bestyrelse på 5, der vælges blandt medlemmerne. Bestyrelsen vælges for 2 år. Ulige år vælges 2 medlemmer, og lige år vælges 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år.

§ 15

Regnskabet revideres af 2 blandt foreningens medlemmer valgte bilagskontrollanter. Bilagskontrollanter vælges for 2 år, dog således at der vælges 1 hvert år. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 1 suppleant for 1 år.

§ 16

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde, der skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. På mødet vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt låntagning til anlægs- og vedligeholdelsesudgifter tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed, herunder bl.a. fastsættelse af gebyrer ved lukning og genåbning af signalforsyning og rykkergebyrer.

§ 17

Bestyrelsen kan højest optage lån på kr. 100,00 pr. medlem. Låntagning herudover skal først vedtages på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling med annoncering af lånebeløb i indkaldelsen.

§ 18

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører protokol over indtægter og udgifter, som fremlægges underskrevet af kassereren og forsynes med revisorernes påtegning til den ordinære generalforsamlings godkendelse.

§ 19

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når der i indkaldelsen (annonceringen) til generalforsamlingen er oplyst, at der er forslag om ændring i vedtægterne på dagsordenen, samt hvor forslaget er fremlagt til gennemsyn.
Ændringerne er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 20

Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
En evt tilbageværende formue fordeles solidarisk blandt foreningens medlemmer.